Sprawdzian z aktywów trwałych i obrotowych
Wskaźnik rotacji majątku obrotowego.. a. zatrudnienie nowego pracownika, b. zakup za gotówkę materiałów, c. sprzedaż za gotówkęśrodka trwałego, d. amortyzacja środków trwałych, 12.. Do należności krótkoterminowych zaliczają się przede wszystkim należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.Aktywa obrotowe lub aktywa płynne to te aktywa, które można łatwo zamienić na gotówkę i które są w branży przez krótki okres, na ogół krótszy lub równy jeden rok.. Wskaźnik rotacji majątku obrotowego opisuje efektywność wykorzystania aktywów obrotowych.Inwentaryzacja aktywów i pasywów.. Jednym z obowiązków związanych z zamknięciem roku obrotowego w jednostce jest inwentaryzacja.. Korzystam z faktu, że majątek przedsiębiorstwa jest zawsze równy jego źródłom finansowania (tzn. aktywa =pasywa).. (3 punkty) II.. Wskaźnik 2 - Wskaźnik rotacji zapasów Wzór na wartość rotacji zapasów w razach to: Przychody ze sprzedaży/ zapasy ogółem.Otrzymany wynik tego wskaźnika informuje o procentowym udziale aktywów trwałych w relacji do aktywów ogółem.. Na aktywa obrotowe składają się: I. II.ustal procentowy udział aktywów trwałych i obrotowych w ogólnej sumie środków gospodarczych, ustal procentowy udział kapitałów własnych i obcych w ogólnej sumie kapitałów..

Charakterystyka aktywów obrotowych.

Rosnący wskaźnik może świadczyć o dobrym zarządzaniu przez firmę swoim majątkiem.. Płynność aktywów obrotowych jest znacznie większa niż środków trwałych Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne mają stałą wartość w jednostkach walutowych (np.wskaźnik unieruchomienia - prezentuje relacje aktywów trwałych do obrotowych; stanowi syntetyczną miarę elastyczności firmy w dostosowywaniu się do zmian rynkowych.. Im wyższy poziom rentowności aktywów, tym lepsza sytuacja finansowa firmy.Aktywa obrotowe to składniki, które nie są trwale związane z jednostką.. Oznacza to, że suma wartości pasywów jest równa sumie wartości aktywów czyli łączna wartość wszystkich pasywów = 861 188,07 zł.11.. Wśród spółek szerokiego rynku współczynnik korelacji wynosi 0,72, związek jest widoczny "gołym okiem".. Kategoria jest związana z procesami powiększania wartości środków trwałych zarówno poprzez ich zakup, wytworzenie czy też ulepszenie.. Zasoby obrotowe, na skutek prowadzonej działalności gospodarczej, znajdują się w ciągłym ruchu, a przechodząc przez kolejne fazy tej działalności przyjmują inną postać.Korzyści ekonomiczne osiągane z tych aktywów realizowane są w okresie krótszym niż jeden rok.aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, inne rozliczenia międzyokresowe..

Podział aktywów.

towary,; materiały, produkty gotowe,; półprodukty i produkty w toku,Płynność aktywów to łatwość, z jaką można je spieniężyć przy zachowaniu realnej wartości.. Jeśli udział aktywów trwałych w aktywach całkowitych jest wysoki oznacza, iż majątek przedsiębiorstwa jest mało elastyczny i ryzykowny, gdyż jego zdolność przystosowania się do zmian otoczenia jest niewielka.Wskaźnik rotacji rzeczowych aktywów trwałych daje pogłębione informacje o wydajności środków trwałych ograniczając się wyłącznie od pozycji rzeczowych aktywów trwałych.. Aktywa obrotowe dzielimy na: Zapasy, które mają postać materiałów nabytych w celu zużycia na własne potrzeby, zaliczamy do nich: materiały, półprodukty, produkty w toku i produkty gotowe, towary, zaliczki na dostawy.Są to przede wszystkim wskaźniki określające szybkość z jaką w przedsiębiorstwie obracane są zapasy, należności i aktywa ogółem, oraz okres po jakim firma przeciętnie spłaca swoje zobowiązania.. Czy potrącony podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników spowoduje:W podobny sposób możemy obliczyć również poziom obrotowości aktywów obrotowych, pozom obrotowości aktywów trwałych oraz kapitału własnego..

Struktura aktywów obrotowych: B. Aktywa obrotowe - (art. 3, ust.

2.Dywidenda przysługuje posiadaczom: a/obligacji Skarbu Państwa, b/udziałów w spółkach cywilnych, c .Test z działu „Rzeczowe aktywa trwałe" Sprawdzian z przedmiotu „Rachunkowość handlowa" Autor: Dorota Zielińska GRUPA I I. Podziel środki trwałe w zależności od sposobu wykorzystania.. Na przykład, zapas pszenicy jest tą pozycją aktywów obrotowych, która ma powszechny rynek i w naturalny sposób będzie skierowana do sprzedaży, gdy gospodarujący uzna moment za właściwy.Po omówieniu aktywów trwałych możemy przejść do kolejnej grupy aktywów; aktywów obrotowych.. Które z wymienionych zdarzeń gospodarczych będzie miało wpływ na wynik finansowy firmy?. Z poprzedniej prezentacji wiemy już, że aktywa obrotowe to aktywa, które są przeznaczone do zużycia, bądź zbycie w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego.. Aktywa trwałe i obrotowe według branż.. Aktywa trwałe będą wykorzystywane przez jednostkę w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, natomiast aktywa obrotowe są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.. 1 TEST z rachunkowości- dział AKTYWA TRWAŁE (właściwą odpowiedź podkreśl) 1.Do finansowych aktywów trwałych zaliczamy: a/wartości niematerialne i prawne, b/papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, przewidywany okres krótszy niż rok, c/udzielone długoterminowe pożyczki..

Bilansowa kategoria aktywów będących relatywnie trwałymi składnikami majątku przedsiębiorstwa.

Największy udział aktywów trwałych występuje w telekomunikacji, energetyce i przemyśle surowcowym.Na dzień 31 grudnia 2002 roku wartość aktywów zmniejszyła się o 4,46% w stosunku do stanu na koniec poprzedzającego roku obrotowego (-83 183 złote), na co złożył się wzrost wartości aktywów trwałych o 6,33% (+23 357 złotych), oraz spadek wartości aktywów obrotowych ( 106 540 złotych).Aktywa trwałe.. Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów): spadek rotacji zapasów w dniach oceniamy pozytywnie i interpretujemy jako poprawę efektywności w zarządzaniu zapasami przedsiębiorstwa - w rezultacie następuje bowiem mniejsze zapotrzebowanie na kapitał, a co za tym idzie poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa, spadek .a) dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy aktualizujące, w tym również z tytułu trwałej utraty wartości składników aktywów trwałych, b) odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych, c) odpisy aktualizujące wartość należności.. Zapasy (aktywa rzeczowe) (art. 3, ust.. Aktywa dzieli się na aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe.Interpretacja wskaźnika.. Aby zakwalifikować się do tej kategorii, aktywa muszą pozostawać w przedsiębiorstwie przez ponad rok - w odróżnieniu od aktywów obrotowych (czyli składników kapitału obrotowego), będących w obrocie w ramach cyklu operacyjnego.B.. Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na oznaczony moment (dzień), porównanie tego stanu z ich stanem księgowym oraz stwierdzenie występujących między tymi stanami różnic, ich rozliczenie i doprowadzenie stanu .Aktywa obrotowe - aktywa, od których oczekuje się, że zostaną zużyte (np. surowce), sprzedane (np. wyroby) lub w inny sposób wykorzystane w bliskiej przyszłości, zazwyczaj w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowego.. Do aktywów obrotowych zaliczane są: zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe): .. Co więcej, związek między wskaźnikiem rotacji aktywów a wskaźnikiem rotacji aktywów trwałych praktycznie nie .Ustawa o rachunkowości wskazuje, że wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę i zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.. Udział aktywów trwałych i obrotowych w zależności od branży jest bardzo zróżnicowany.. Charakterystyka aktywów obrotowych.. 1, pkt 19) 1 .A jak aktywa, B jak bilans… Pojęcie aktywów nierozerwalnie wiąże się ze zjawiskiem bilansu, ponieważ aktywa stanowią jeden z jego podstawowych składników.Najprościej mówiąc, aktywa to zasoby, którymi dysponuje przedsiębiorstwo - zarówno finansowe, jak i rzeczowe.. Do aktywów obrotowych zaliczamy 4 składniki.Drugim elementem rzeczowych aktywów trwałych są środki trwałe w budowie.. Jak można wywnioskować z przytoczonej wyżej definicji, ustawa dopuszcza .Aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe.. Wyższa wartość tego wskaźnika (podobnie jak wskaźnika nr 1) będzie oznaczała mniejszą elastyczność przedsiębiorstwa na zmiany koniunktury gospodarczej, i co za tym idzie wyższe ryzyko prowadzenia działalności, a .AKTYWA TRWAŁE składniki trwale związane z jednostką Jednostka osiąga korzyści ekonomiczne w okresie dłuższym niż rok WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEBliski związek z aktywami obrotowymi widać też po korelacji ze wskaźnikiem rotacji aktywów obrotowych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt